Konstfack söker Professor i industridesign

 

Ansökan ska ha inkommit till Konstfack senast den 10 december 2010. Märk din ansökan med ref.nr PER 2010/27.

Utbildningen i industridesign är en av åtta kandidatprogram vid Konstfack och Formgiving intelligence är en av nio mastergrupper på det gemensamma masterprogrammet. Totalt utbildas 60 studenter på kandidat och masternivå. 

Kandidatprogrammet omfattar 180 poäng och leder till konstnärlig kandidatexamen i industridesign. Utbildningens mål är att ge studenterna de fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att utveckla en självständig yrkesidentitet relevant för dagens samhälle. 

Utbildningen till industridesigner är inriktad på utformning av industriellt tillverkade produkter. Designerns kompetensområden kan sammanfattas som form, funktion, kreativitet och marknad. Studenten ska också tillämpa en väl fungerande designprocess. 

Utbildningen syftar till att hos studenterna utveckla en hög och väl balanserad nivå inom dessa kompetensområden samt en vilja och förmåga att samarbeta med andra yrkesgrupper. 
Genom utbildningen varvas teoretiska ämnen med praktiska uppgifter och konstnärlig utveckling. En stor del av undervisningen sker i projektform. Arbetet bedrivs enskilt eller i grupper och ofta i samverkan med företag och/eller andra institutioner. Vi driver idag mastergruppen Formgiving Intelligence som fokuserar på kopplingen mellan gestaltning och strategi. Masterprogrammet leder till konstnärlig masterexamen i industridesign och omfattar 120 poäng. 
Mer information om Industridesigns utbildningsprogram finns att läsa på www.konstfack.se En breddning av yrkesfältet för industridesigner har redan skett och vi tror att den utvecklingen kommer att bestå. I allt ökande omfattning ser vi på produkter som en del av ett system eller av en tjänst. Samhället i stort kommer i allt större utsträckning att röra sig i riktning mot en hållbar utveckling och hämta stöd för utveckling i forskningen. 

Här finns en möjlighet, samt ett ökande tryck utifrån och från yrkeskåren, att med industridesignerns verktyg, metoder och processer agera progressivt för att skynda på en sådan utveckling. Samtidigt kommer industridesignerns kärnkompetens, förmågan att omsätta produkters önskvärda egenskaper till form, funktion, och materialitet, dvs en gestalt, att även fortsättningsvis vara en helt unik yrkeskunskap. Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Professorns huvudsakliga uppgifter är att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning/konstnärligt utvecklingsarbete av hög kvalitet. Professorn skall följa studenternas arbete genom enskilda samtal, genomgångar, kritik och handledning. Kursansvaret ligger i huvudsak på masterprogrammet. 

Professorn leder det arbetslag som samarbetar kring, tar ansvar för och driver Industridesignprogrammens utveckling. Professorn bidrar tillsammans med övriga professorer till den konstnärliga utvecklingen på skolan. 

Vidare ska professorn samverka med det omgivande samhället, informera om forskning och utvecklingsarbete samt att delta i ett offentligt samtal rörande ämnesområdet såväl nationellt som internationellt. 

Anställningen är förenad med eget konstnärligt utvecklingsarbete. I arbetet ingår också att engagera sig i Konstfacks gemensamma arbete i t.ex. nämnder och kommittéer. Arbetstiden är förlagd på Konstfack i överenskommelse med institutionens prefekt. Konstfack har ett omfattande utbytesprogram med utbildningar över hela världen. I professorns arbete ingår undervisning och handledning av utländska studenter och att företräda ämnet och Konstfack externt. Konstfacks erbjuder en pedagogisk utbildning för de professorer och övriga lärare som inte har högskolepedagogisk utbildning vid anställningen. Denna utbildning förväntas professorn delta i senast under andra anställningsåret. 

Behörighet 
Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. (Högskoleförordningen 4 kap, 6§) 

För att vara behörig att anställas som lärare vid Konstfack krävs dessutom särskild skicklighet inom det ämnesområde anställningen gäller, i det här fallet Industridesign. Bedömningsgrunder

En helhetsbedömning görs avseende nedanstående bedömningsgrunder, med lika vikt. 

Den sökande ska
- kunna uppvisa kvalificerad gestaltning på en hög konstnärlig nivå 
- vara framstående inom ämnesområdet industridesign och ha en internationell utblick samt kunna sätta industridesignyrket i ett globalt perspektiv 
- ha goda ledaregenskaper med förmåga att ange vision och mål samt entusiasmera personal och studenter 
- ha ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt till yrket, företag och samhälle 

- uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet, kompetens samt ha erfarenhet av handledning på högskolenivå i Sverige och/eller utomlands
- ha en artikulerad vision om hur hållbarhet ska implementeras i utbildningen och förmåga att genomdriva frågan 


- ha goda ämnesteoretiska kunskaper med ett analytiskt förhållningssätt till konstnärlig praktik samt ha intresse för att utveckla konstnärlig forskning inom ämnesområdet 
- visa förmåga att argumentera för designerns potential i strategiskt tänkande 
- ha medvetenhet om designens effekter på samhället i jämlikhetsfrågor som handlar om genus, etnicitet och klass samt en vision hur dessa frågor ska implementeras i utbildningen och förmåga att genomdriva frågorna 


- uppvisa organisatorisk skicklighet, administrativ förmåga samt god samarbetsförmåga. 


- ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska 
Som meriterande räknas att (med lika vikt)
:

- ha fördjupad kunskap och erfarenhet av hållbar utveckling inom designområdet 


- ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska 


- kunna uppvisa ett brett kontaktnät inom designbranschen, kultursfären och näringslivet samt bland myndigheter och organisationer relevanta för ämnesområdet 


- vara aktiv inom forskarsamhället och ha en vilja att driva designforskningsfrågor på konstnärlig grund 

Konstfack arbetar aktivt med jämställdhetsarbete och strävar efter en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. 

Ytterligare information om behörighet, bedömningsgrunder och anställningsförfarande finns i Konstfacks anställningsordning. 

Anställningen avser 70-100 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förlängd anställning utan ledigkungörande till sammanlagt högst tio år totalt. 
Tillträde den 15 augusti 2011 eller enligt överenskommelse. Mer information 
Närmare upplysning om anställningen lämnas av Helena Söderberg, prefekt vid institutionen. För information om anställningsvillkor och anställningsförfarande kontakta personalhandläggare Jan Lindstein. 
Dessa personer samt fackliga företrädare nås på telefon 08-450 41 00. Ansökan 
Ansökan ska innehålla fem identiska uppsättningar av: 
- redogörelse för hur den sökande ser på uppgiften som delaktig i den konstnärliga ledningen av avdelningen samt den sökandes idéer och visioner beträffande ämnesområdet, ämnesinnehåll, pedagogik och forskning/konstnärligt utvecklingsarbete 

- kortfattad redogörelse för verksamhet inom ämnesområdet 
- kortfattad redogörelse för pedagogisk erfarenhet samt dokumenterad pedagogisk kompetens 
- styrkt meritförteckning och andra handlingar som styrker ansökan 


- personliga referenser (3 st) med adress, telefonnummer och e-postadress 


- dokumentation gällande ett representativt urval av egna arbeten (10-15 st), gärna i digital form 
Då ansökan snarast ska sändas till de sakkunniga som underlag för deras bedömning kan det vara svårt att komplettera i efterhand. Ett exemplar av ansökan och det egna arbetet sparas på Konstfack i två år och återsänds på begäran. Ansökan ska ha inkommit till Konstfack, Registrator, Box 3601, 126 27 Stockholm senast den 10 december 2010. Märk din ansökan med ref.nr PER 2010/27.